English 

【#缺乏蛋白質】 第一集

剛剛食完野, 轉頭又肚餓?
返工時間總係眼瞓?
究竟係咪身體出現左啲咩問題呢?

先問自己一個問題:
剛吃完的早/午餐, 係大大碗飯? 定係大大個包?
如果食左好多都係由高糖、精緻澱粉製成, 而冇蛋白質嘅話, 會發生咩事?

如果攝取唔夠蛋白質的話, 會令人好容易覺得肚餓, 跟住你就會突然好想食一啲高熱量或者高糖嘅食物, 咁就大件事啦。咪會越食越肥?